Julkisten hankintojen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on erittäin suuri. Julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön tunteminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Julkisia hankintoja koskevat kysymykset ovat lisäksi nyt erityisen ajankohtaisia.

HANKINTALAIN MUUTOS JA TAUSTA
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) on tullut voimaan vuoden 2017 alusta ja lakiin liittyvää oikeuskäytäntöä saadaan koko ajan enemmän. Hallitusohjelman toimeenpanoon liittyy useita julkisiin hankintoihin liittyviä kehittämishankkeita ja säädösmuutoksia, jotka osaltaan selkiyttävät menettelytapoja sekä tukevat erityisesti innovatiivisten ja kestävää kehitystä tukevien hankintojen toteuttamista. Valtioneuvosto on syksyllä 2020 vahvistanut Suomen ensimmäisen kansallisen hankintastrategian. Hankintalakia on muutettu jo kahdesti (1.7.2021 ja 1.1.2022 voimaan tulleet muutokset), parhaillaan on vireillä kolmannen muutosehdotuksen valmistelu, joka todennäköisesti tulee voimaan 1.1.2023.

MUUT AJANKOHTAISET UUDISTUKSET
Myös muut ajankohtaiset uudistukset tulevat vaikuttamaan julkisten toimijoiden ja palvelutuottajien välisiin suhteisiin ja siten myös julkisiin hankintoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä sekä hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntöuudistus merkitsee laajamittaista palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnilta uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden ja niiden omistamien yhtiöiden toiminnallinen suhde yksityisiin palvelutuottajiin tulee osaltaan vaikuttamaan myös julkisten hankintojen käyttöalaan.

Hankintasäädöksiin liittyy paljon tulkintakysymyksiä, joita oikeuskäytäntö selventää. EU:n julkisia hankintoja ja kilpailuoikeutta yleisemmin koskevat toimintakäytännöt ja säädösuudistukset ovat aina ajankohtaisia. Julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliset suhteet monimuotoistuvat, mikä aiheuttaa osaltaan tulkintaongelmia valtiontukien ja julkisten hankintojen kilpailuneutraliteetin toteutumisen näkökulmasta.

KENELLE
Koulutuspäivä on tarkoitettu antamaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin sekä julkisen sektorin hankintayksiköille että yksityissektorin toimijoille ja palvelutuottajille, jotka osallistuvat kilpailutuksiin.

Koulutuspäivä sopii myös viranomaisille ja muille toimijoille, jotka ovat mukana hankintaprosesseissa.
Koulutuspäivän aiheissa on otettu huomioon sekä yleiset julkisia hankintoja koskevat tulkintakysymykset että eri toimintasektoreiden ajankohtaiset erityiskysymykset.
Koulutuspäivän asiantuntijoilla on pitkäaikainen ja monipuolinen käytännön kokemus julkisista hankinnoista.

Tutustu ohjelmaan (PDF)


Etäkoulutus 620 € + alv 24%
Livestream-videoyhteys verkossa

Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä tekniset ohjeet livestream-yhteyden käyttöönottoon.
Samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 190 € + alv 24 %.

ILMOITTAUTUMISET ja LISÄTIEDOT

myyntineuvottelija Kaisa Sutela
040 576 7878
kaisa.sutela@tietosanoma.fi

Ilmoittautuessasi hyväksyt Tietosanoman tietosuojaselosteen.
Tutustu myös peruutusehtoihin.


Kouluttajat

Mika Pohjonen
asianajaja
Frontia Asianajotoimisto Oy 

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus

Jouko Narikka
lainsäädäntöjohtaja
Valtiovarainministeriö

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö