A

Mikko Alakare
osakas, asianajaja
Castrén & Snellman

”Intohimoni verotusta kohtaan syttyi jo opiskeluaikana johtaessani opiskelijajärjestön omistaman kansainvälisen monitoimialakonsernin hallitusta. Huomasin, kuinka verotuksellisesti järkevän toimintavan valinta vaikutti suoraan yleishyödylliseen toimintaan tilitettävien varojen määrään.

Sitten opiskeluaikojen olen työskennellyt noin viidentoista vuoden ajan veroasiantuntijana Suomen johtavissa asianajotoimistoissa ja huomannut verotuksen liittyvän kaikkeen liiketoimintaan.

Työurani aikana olen kehittänyt vero-osaamistani poikkeuksellisen laaja-alaiseksi. Havaitsen asiakkaille oleelliset asiat niin välittömän kuin välillisenkin verotuksen alueelta. Avustan yrityksiä jatkuvasti erilaisissa yritys-, kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä. Oleellinen osa työnkuvaani ovat myös pääomasijoitusalan verokysymykset ja vaativat veroriidat. Vanhana järjestöaktiivina olen myös tukenut yleishyödyllisiä yhteisöjä niiden kohtaamissa verohaasteissa.”

H

Olli Hyvärinen
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
EU valtiontukisääntely, EU valtiontukivalvonta, Valtiontuki

K

Oili Kela
asianajaja
Asianajotoimisto Oili Kela Oy

Asianajaja Oili Kela toimii neuvonantajana säätiö- ja yhdistysoikeuteen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Kela luennoi säännöllisesti erityisosaamis-alueeseensa liittyvistä aiheista.

Seppo Kemppinen 
laamanni, asianajaja
Asianajotoimisto Borenius Oy

Laamanni, asianajaja, varatuomari Seppo Kemppinen toimii neuvonantajana yhdistysoikeuteen, immateriaalioikeuksiin ja riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Kemppinen on hoitanut useita laajoja sopimusoikeuteen, siviilirikkomuksiin, johdon vastuuseen, patentteihin ja tekijänoikeuksiin liittyviä riita-asioita ja toiminut sovittelijana merkittävissä liike-elämän riita-asioissa. Kemppisen erikoisalaa ovat lisäksi yhdistysten ja säätiöiden juridiset kysymykset. Kemppinen on Euroopan johtavan sovitteluorganisaation CEDR:n (the Centre of Effective Dispute Resolution) akkreditoima kansainvälinen sovittelija. Hän luennoi laajalti eri oikeudenaloista ja on toiminut useissa luottamustehtävissä niin asianajajayhdistyksissä kuin muissakin lakialan organisaatioissa.

L

Susanna Lehti
OTM, asiantuntija
Lehti & co

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sote-juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi. Hän on erityisesti perehtynyt joustavien ja dynaamisten hankintamenettelyjen käyttämiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa. Susanna on toiminut asiantuntijana hankintojen kehittämisprojekteissa, joissa kohteena on ollut mm. hankintojen vaikuttavuusperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja kilpailuolosuhteiden edistäminen.

Kari Lydman
KHT
Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Kari Lydman, KTM, KHT, on toiminut pitkään tilintarkastajana ja asiantuntijaorganisaation johtotehtävissä. Hänen tarkastuskokemuksensa kattaa kaikenlaiset ja -kokoiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Hän vaikuttaa tilintarkastusalan sekä osakeyhtiö-, yhdistys- ja säätiölainsäädännön kehitys- ja tulkintatyöhön tällä hetkellä mm. Tilintarkastuslautakunnan jäsenenä sekä luennoimalla ja kirjoittamalla.

Tuula Lybeck
hankejohtaja
Valtiovarainministeriö

Tuula Lybeck (OTK) on toiminut yli kaksikymmentä vuotta opetus- ja kulttuuriministeriössä erilaisissa lainvalmistelu-, hallinto- ja johtamistehtävissä. Lybeck johtaa ministeriön hallinnonalan valtionavustuspolitiikan uudistamista. Politiikkalohkoista hän vastaa parhaillaan vireillä olevasta taiteen ja kulttuurin valtionavustusrahoituksen uudistamisesta.

Johanna Lähde
senior counsel, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Johanna Lähde, asianajaja, VT, toimi vuosina 2006–2010 julkisten hankintojen lainsäädännön valmistelutehtävissä. Hän vastasi muun muassa HILMA-ilmoitusjärjestelmän rakentamisesta, käyttöönotosta ja myöhemmästä kehittämisestä. Vuosina 2010–2011 hän toimi markkinaoikeudessa markkinaoikeustuomarina. Nykyisin hän työskentelee asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla ja avustaa sekä hankintayksiköitä että yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa.

N

Jouko Narikka
budjettineuvos
Valtiovarainministeriö

Jouko Narikka, VT, budjettineuvos on toiminut yli 20 vuoden ajan säädös-valmisteluun sekä hallinnon ja julkisen talouden ohjaukseen liittyvissä tehtävissä ympäristöministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus sosiaali- ja terveysalan sekä erilaisten peruspalvelujen lainsäädännön ja rahoituksen tehtävistä ja hän on ollut mukana myös julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelutyöryhmässä. Hän on toiminut pitkään sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännön, järjestämisen ja rahoituksen koulutus-tehtävissä sekä julkaissut useita tämän aihealueen teoksia. Tällä hetkellä Jouko Narikka toimii valtiovarainministeriön budjettiosastolla sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonalojen sektorivastuuhenkilönä erityisesti kuntasektorin palveluihin, ohjaukseen ja rahoitukseen liittyvissä tehtävissä.

P

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

Elise Pekkala vastaa laaja-alaisista kilpailupolitiikkahankkeista TEM:ssä. Hän on toiminut lukuisten hankintalakia valmistelleiden työryhmien puheenjohtajana, viimeksi 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalakia uudistaneen valmisteluryhmän puheenjohtajana. Elise Pekkalalla on kokemusta hankintasääntelystä vuodesta 1989 alkaen.

Mika Pohjonen
asianajaja
Frontia Asianajotoimisto Oy 

Mika Pohjonen, VT, KTM, toimii Partnerina Frontia Asianajotoimisto Oy:ssa. Hän on tehnyt päätyönään julkisiin hankintoihin liittyvää juridiikkaa vuodesta 1999. Hän neuvoo päivittäin julkista sektoria tarjouskilpailuiden järjestämisessä ja yrityksiä tarjousten laatimisessa. Pohjonen on hoitanut noin 180 oikeudenkäyntiä julkisista hankinnoista markkinaoikeudessa ja muissa tuomioistuimissa. Hän on ollut pysyvä asiantuntija sekä hankintalakia että puolustus- ja turvallisuushankintalakia valmistelleissa työryhmissä. Aikaisemmin hän on työskennellyt markkinaoikeudessa ja kilpailuneuvostossa.

Niina Puolusmäki
Yksikönpäällikkö
Oikeusministeriö

Niina Puolusmäki, HTM, KTM, työskennellessään työ- ja elinkeinoministeriössä vastasi EU:n valtiontukiasioiden, hankintalainsäädännön valmistelu- ja kehittämistehtävien lisäksi HILMA-ilmoitusjärjestelmän kehittämisestä ja HILMAn käytön ohjeistuksesta. Nyt Niina työskentelee yksikönpäällikkönä oikeusministeriön ohjausyksikössä, jonka tehtäviin kuuluu kehys- ja budjettivalmistelu lisäksi hallinnonalan hankintatoimen ohjaus- ja kehittäminen. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös valtiovarainministeriön budjettiosastolla, Euroopan komission kilpailun pääosastolla, Puolustusvoimien palveluksessa sekä Espoon kaupungin kehittämispäällikkönä hankintapalveluissa.

U

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus

Markus Ukkola, OTL, toimii markkinaoikeustuomarina keskittyen pääasiassa julkisia hankintoja koskeviin asioihin. Aiemmin hän on toiminut työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosastolla julkisia hankintoja koskevan menettelytapalainsäädännön valmistelijana. Hän on ollut mukana myös Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevien direktiivien uudistustyössä. Markus Ukkola on työskennellyt julkisten hankintojen lainsäädännön parissa koko uransa, aiemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä Suomen Kuntaliitossa. Hän on lisäksi julkaissut kirjoituksia muun muassa hankintalainsäädännön soveltamisalasta sekä SGEI-järjestelyistä.